Chat with us
Loader
Establishing connection, please wait while we connect you.

Workcloud Task Management

Rozwiązanie Workcloud Task Management, dawniej Reflexis Task Management, pozwala zwiększyć sprzedaż o 1–3% dzięki uproszczeniu komunikacji i realizacji za pomocą rozwiązań z zakresu oprogramowania, które automatycznie ustalają priorytety i przydzielają zadania pracującemu na miejscu personelowi.

Szybsza realizacja zadań, sprawniejsze procesy operacyjne

Większa efektywność pracy zespołu
Większa efektywność pracy zespołu

Reagowanie na informacje w czasie rzeczywistym i umożliwianie pracownikom sklepu przebywania we właściwym miejscu i czasie w celu realizowania najbardziej istotnych zadań na sali sprzedaży.

Sprawniejsza realizacja
Sprawniejsza realizacja

Ustalanie priorytetów i przydzielanie wszystkich zadań generowanych przez system oraz przez urządzenia w czasie rzeczywistym za pomocą zaawansowanego mechanizmu reguł.

Lepszy wgląd
Lepszy wgląd

Zapewnianie kierownikom w centrali i terenowym wglądu w czasie rzeczywistym w działania we wszystkich sklepach, umożliwiając im zarządzanie w oparciu o wyjątki.

Nowocześniejsze procesy operacyjne w oddziałach
Nowocześniejsze procesy operacyjne w oddziałach

Sprawniejsze przydzielanie i realizacja zadań w całej sieci oddziałów dzięki łatwym w użyciu rozwiązaniom mobilnym.

Standaryzacja inspekcji oddziałów
Standaryzacja inspekcji oddziałów

Jednolite procesy, pozwalające lepiej zrozumieć wydajność i poprawę w miarę upływu czasu oraz łatwo porównać wyniki z wynikami innych oddziałów.

Możliwość skupienia się na działaniach przynoszących zyski
Możliwość skupienia się na działaniach przynoszących zyski

Priorytetyzacja zadań operacyjnych, umożliwiająca pracownikom oddziału skupienie się na klientach oraz działaniach generujących przychody.

Większa wydajność
Większa wydajność

Możliwość wyposażenia pracowników w rozwiązania w zakresie oprogramowania, które zapewnią im właściwe informacje w zasięgu ręki, dzięki czemu będą mogli pozostać skupieni na najważniejszych działaniach.

Większa wydajność
Większa wydajność

Zautomatyzuj przydzielanie zadań, aby zapewnić zrównoważony i sprawiedliwy nakład pracy, zadowolenie i zaangażowanie pracowników oraz wysoki wskaźnik realizacji.

Sprawniejsza realizacja we wszystkich lokalizacjach
Sprawniejsza realizacja we wszystkich lokalizacjach

Uproszczenie wykonywanych codziennie zadań w celu zapewniania gościom spójnego, atrakcyjnego doświadczenie niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

Większe możliwości zespołów. Zadowoleni klienci.

Zadania

Nowoczesne cechy w połączeniu ze sprawdzonymi funkcjami

Workcloud Task Management usprawnia realizację zadań i upraszcza pracę, zwiększając możliwości oraz zaangażowanie zespołów pierwszej linii.

 • Poprawa podziału obowiązków

  Automatyzacja procesu przydzielania zadań w sprawiedliwy sposób w celu utrzymania równego obciążenia pracą i obniżenia wydatków na nadgodziny.

 • Automatyzacja opartego na roli przydziału zadań

  Automatyczne przekazywanie właściwych zadań właściwym pracownikom, z dopasowaniem ich do umiejętności, dostępności i preferencji pracowników.

 • Uproszczenie procesu priorytetyzacji zadań i śledzenia ich realizacji

  Pracownicy pierwszej linii mogą szybko przejrzeć dzienne zadania, dzięki czemu wiedzą, którymi zadaniami trzeba zająć się w pierwszej kolejności. Kierownicy mają natychmiastowy wgląd w to, jakie zadania są realizowane, kiedy i przez kogo.

 • Optymalizacja procesów operacyjnych sklepu

  Zarządzanie przez wyjątki za pomocą możliwych do wykorzystania w praktyce informacji, które wskazują najlepsze następne kroki do wykonania.

 • Wygodny w użyciu interfejs

  Spełnienie oczekiwań pracowników dzięki nowoczesnemu interfejsowi użytkownika z opcjami personalizacji takimi jak korzystanie z pinezek do przypisywania ważnych zadań.

 • Większa dokładność dzięki rozwiązaniu stworzonym z myślą o urządzeniach mobilnych

  Wszystkie aplikacje potrzebne pracownikom są dostępne na jednym poręcznym urządzeniu, aby szybciej i dokładniej wykonywać odpowiednie zadania w odpowiednich miejscach.

Kontrole

Usprawnienie i modernizacja audytów

Rozwiązanie Workcloud Walk zapewnia zgodność z przepisami poprzez usprawnienie audytów i inspekcji na miejscu, dostarczając powiadomienia w czasie rzeczywistym, które umożliwiają podjęcie działań naprawczych zgodnie z najlepszymi praktykami.

 • Ograniczenie nieefektywności audytów przeprowadzanych na miejscu

  Możliwość przeprowadzania przez kierowników terenowych przeglądów obiektów z poziomu urządzenia mobilnego, poprawiająca widoczność i pozwalająca zadbać o to, aby wszystkie lokalizacje stacjonarne były bezpieczne, legalne i zgodne z przepisami.

 • Spójność oraz standaryzacja procesów

  Tworzenie standardowych zestawów pytań i ankiet na dowolny temat i dla dowolnej funkcji – od higieny po zapobieganie stratom – z zachowaniem spójności we wszystkich lokalizacjach.

 • Poprawa czasu reakcji na problemy

  Szybkie reagowanie w celu rozwiązania problemów zidentyfikowanych podczas audytów na miejscu dzięki inteligentnym alertom, które automatycznie generują zadania naprawcze.

 • Priorytetyzacja konkretnych lokalizacji

  Inteligentne raporty dotyczące poszczególnych lokalizacji, w razie potrzeby z dostępem do szczegółowych danych umożliwiających porównanie wyników z oczekiwaniami firmy oraz z wynikami innych lokalizacji.

Listy kontrolne

Priorytetyzacja zadań na listach kontrolnych i usprawnianie procesów

Rozwiązanie Workcloud Check umożliwia szybkie tworzenie, przeglądanie i rozprowadzanie list kontrolnych uporządkowanych według priorytetów w celu spójnego wykonywania codziennych czynności.

 • Większa spójność wykonywania zadań

  Stworzony z myślą o urządzeniach mobilnych interfejs umożliwia zastąpienie papierowych list kontrolnych oraz tworzenie, edytowanie i udostępnianie list kontrolnych dla wieloetapowych i powtarzalnych czynności. Odpowiednie dla każdej roli listy kontrolne można przeglądać według priorytetów i łatwo wypełniać.

 • Propagowanie zgodności

  Możliwość tworzenia list kontrolnych do zadań związanych z otwarciami lokalizacji, procedurami bezpieczeństwa, często wykonywanymi zadaniami i innych w celu zadbania o bezpieczne, przyjazne środowisko zarówno dla klientów, jak i pracowników.

 • Lepszy wgląd w czasie rzeczywistym

  Mobilny dostęp w czasie rzeczywistym pozwala pracownikom pierwszej linii na łatwe wykonywanie rutynowych, wieloetapowych czynności na czas i zgodnie z najlepszymi praktykami.

 • Szybkie wyświetlanie wskaźników realizacji

  Cyfrowe rejestry dają kierownikom pracującym na miejscu, w terenie i w centrali wgląd we wskaźniki realizacji zadań z powiadomieniami w czasie rzeczywistym na każdym etapie, dzięki czemu mogą oni zarządzać przez wyjątki.

 • Wykorzystywanie danych analitycznych do wprowadzania ulepszeń

  Łatwe tworzenie raportów w celu zrozumienia trendów i prawidłowości w zakresie wypełniania list kontrolnych oraz przestrzegania zgodności. Możliwość mierzenia wydajności, tworzenia ścieżek kontroli oraz identyfikowania prawidłowości w celu wprowadzenia trafnych ulepszeń.

Wiadomości

Uproszczenie strategii komunikacji w czasie rzeczywistym

Rozwiązanie Workcloud Comm umożliwia inteligentne przesyłanie wiadomości w czasie rzeczywistym na każdym poziomie organizacji, zarówno za pomocą komunikatorów peer-to-peer, jak i komunikacji między centralą a personelem w terenie.

 • Szybsza i skuteczniejsza komunikacja

  Eliminacja niejasności i skuteczna komunikacja z placówkami na pierwszej linii za pomocą rozwiązania, które jest szybkie do wdrożenia i łatwo dostępne.

 • Dostęp do właściwych osób we właściwym czasie

  Precyzyjne kierowanie według roli, hierarchii lub lokalizacji oznacza, że wiadomości docierają do właściwych osób lub zespołów we właściwym czasie, zapewniając szybkie, odpowiednie działania.

 • Zarządzanie przez wyjątki

  Zaawansowane funkcje analityczne i raportowania umożliwiają śledzenie wskaźników przeczytanych wiadomości i odpowiedzi, a także odkrywanie trendów w czasie rzeczywistym i zarządzanie przez wyjątki. Aplikacja ta zapewnia funkcje szybkiego wyszukiwania w celu szybkiego odpowiadania na pytania.

 • Optymalizacja komunikacji

  Możliwość wdrożenia funkcji geofencing, filtrów wiadomości i innych na jednym, zintegrowanym narzędziu komunikacyjnym i oszczędzania czasu oraz zachowywanie zgodności poprzez docieranie za każdym razem do właściwego członka zespołu.

Dokumenty

Bezpieczne i scentralizowane przechowywanie dokumentów

Rozwiązanie Workcloud Docs usprawnia zarządzanie dokumentami i kontrolę dostępu, zapewniając możliwość tworzenia, przechowywania, wyszukiwania oraz uzyskiwania dostępu do wszystkich dokumentów firmowych z poziomu przyjaznego interfejsu.

 • Skonsolidowana i uproszczona dokumentacja

  Funkcje dostępu do dokumentów i archiwizacji z kontrolą wersji i uprawnieniami hierarchicznymi, umożliwiające zainteresowanym stronom korporacyjnym dodawanie, aktualizowanie i udostępnianie dokumentów w czasie rzeczywistym.

 • Inteligentne klasyfikowanie, organizowanie i udostępnianie

  Możliwość inteligentnego organizowania i rozprowadzania dokumentów oraz ustawiania uprawnień i widoczności według kategorii, roli, lokalizacji i innych kryteriów. Dbanie o łatwy dostęp dla każdego do aktualnych dokumentów istotnych dla jego roli.

 • Lepsze raporty dzięki zaawansowanej analityce

  Łatwe tworzenie niestandardowych raportów w celu ilościowego określenia szeregu wskaźników takich jak wykorzystanie dokumentów przez pracowników, dział lub lokalizację, a nawet dostęp do ścieżek kontroli w celu przywrócenia poprzednich wersji.

Formularze

Optymalizacja i doskonalenie procedur wypełniania formularzy

Rozwiązanie Workcloud Forms umożliwia zespołom pierwszej linii szybkie tworzenie, wypełnianie i eskalowanie wszystkich cyfrowych formularzy używanych przez organizację, co pozwala zaoszczędzić czas i wyeliminować problemy z wydajnością związane z korzystaniem z formularzy papierowych.

 • Prostsze tworzenie formularzy

  Usprawnij proces tworzenia i udostępniania nowych formularzy dzięki rozbudowanej funkcji kontroli wersji, aby zapewnić wszystkim najbardziej aktualne informacje oraz formularze cyfrowe.

 • Przekazywanie formularzy na wyższy szczebel w czasie rzeczywistym

  Możliwość zdefiniowania procesu rozpoczynającego się po wypełnieniu formularza i skonfigurowania procesów roboczych, które będą automatycznie kierować formularze do właściwej osoby, aby umożliwiać szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów na pierwszej linii.

 • Dostęp do historii formularzy i ich kontrola

  Archiwizacja formularzy w chmurowej bazie danych, ułatwiająca śledzenie i kontrolę procesu przeglądu. Identyfikacja powtarzających się problemów i wdrażanie najlepszych praktyk w celu skorygowania tych problemów.

 • Jasna komunikacja na miejscu

  Możliwość wykorzystywania formularzy cyfrowych w celu utworzenia niezawodnej i bezpiecznej metody komunikacji na miejscu, począwszy od zdarzeń związanych z bezpieczeństwem i zgłoszeń dotyczących konserwacji, po przyjmowanie pracowników i wiele innych.

 • Łatwa zmiana dostawcy usług konserwacyjnych

  Eliminacja konieczności korzystania z papierowych formularzy lub instrukcji przez placówki pierwszej linii po zmianie dostawcy usług konserwacyjnych. System umożliwia przechowywanie wszystkich formularzy cyfrowych firmy oraz zarządzanie nimi, wraz z przekierowywaniem i eskalacją.

Merchandising

Szersza współpraca przy projektach wizualnych

Workcloud Visual umożliwia spójną, dwukierunkową komunikację oraz współpracę nad projektami wizualnymi. Możliwość szybkiej realizacji i zatwierdzania projektów – od ekspozytorów sklepowych i ekspozycji wystawowych po końce regałów i nowe oznakowanie – za pomocą zautomatyzowanych porównań.

 • Dbanie o spójność w różnych lokalizacjach

  Bezbłędne wdrażanie planów ekspozycyjnych poprzez dbanie o to, aby odpowiednie projekty merchandisingowe były wysyłane do właściwych miejsc, stymulując sprzedaż i zapewniając spójne postrzeganie marki przez klientów.

 • Kreatywna współpraca i wprowadzanie ulepszeń

  Tworzenie i realizacja projektów z zakresu aranżacji przestrzeni wystawienniczej i ekspozycji towaru i przekazywanie informacji na ich temat za pomocą jednej platformy z zamkniętą pętlą informacji zwrotnych, umożliwiające łatwiejszą współpracę między zespołami korporacyjnymi i terenowymi.

 • Jasna komunikacja z kierownikami na miejscu

  Masowe wysyłanie zestawów merchandisingowych ze szczegółowymi instrukcjami, terminami i priorytetami do odpowiednich sklepów, dbając o to, aby kierownicy pracujący na miejscu otrzymywali tylko istotne informacje.

 • Skuteczna realizacja

  Dostarczanie kierownikom na miejscu łatwego dostępu do wszystkich nadchodzących projektów wizualnych, z wyraźną widocznością priorytetu i stopnia ukończenia, aby mogli przydzielać je pracownikom.

 • Weryfikacja projektów w czasie rzeczywistym

  Umożliwienie zespołom pracującym na miejscu fotografowania końcowej ekspozycji i przesyłania wyników ukończonych projektów do weryfikacji – za pomocą urządzeń mobilnych.

[The Real-Time] Task Manager ułatwia pracę kierownikom sklepów. Są dzięki temu rozwiązaniu w stanie skupić się na najważniejszych kwestiach, które zapewniają naszym klientom najlepszą obsługę.

Zobacz rozwiązania firmy Zebra w akcji

Nagrody

Uznanie dla firmy Zebra

Współpraca z liderem branży o ponad 50-letnim, sprawdzonym doświadczeniu

Ranking RIS Software LeaderBoard 2023
Ranking RIS Software LeaderBoard 2023

Firma Zebra została uznana za najlepszego dostawcę oprogramowania w 24 kategoriach. Ponadto firma awansowała o jedno miejsce w stosunku do ubiegłego roku, zdobywając szóste miejsce w prestiżowej kategorii Top 20, co oznacza czwarty z rzędu rok w pierwszej dziesiątce.

Zestawienie wartości technologii w zarządzaniu personelem na rok 2023 firmy Nucleus Research.
Zestawienie wartości technologii w zarządzaniu personelem na rok 2023 firmy Nucleus Research.

Po raz piąty z rzędu firma Zebra Technologies została uznana za lidera w rankingu WFM Technology Value Matrix firmy Nucleus Research za wsparcie, jakie zapewnia sprzedawcom detalicznym w zaspokajaniu potrzeb pracowników i klientów oraz usprawnianiu realizacji zadań.

Większa wydajność pracowników – wszystko w jednym miejscu

Gruntowna poprawa wydajności i maksymalne zwiększenie potencjału pracowników dzięki zintegrowanym rozwiązaniom.

Workcloud Workforce Scheduling
Workcloud Workforce Scheduling

Prognozowanie i planowanie pracy personelu dzięki wykorzystaniu inteligentnej analityki do utrzymywania równowagi w zakresie popytu, dostępności, kosztów i zgodności z przepisami.

Workcloud Communication
Workcloud Communication

Zestaw niezbędnych narzędzi do komunikacji i współpracy, w tym analizy oraz komunikacji Push-to-Talk i głosowej, które umożliwią pracownikom szybkie uzyskiwanie odpowiedzi, rozwiązywanie problemów klientów i wykonywanie większej ilości pracy przy mniejszej ilości zasobów – a wszystko to na jednym urządzeniu.

Workcloud Actionable Intelligence
Workcloud Actionable Intelligence

Wykorzystywanie danych do odkrywania możliwości zaoszczędzenia kosztów i wysyłania pracownikom na pierwszej linii odpowiednich zadań naprawczych w celu lepszego minimalizowania strat i zwiększania sprzedaży.

Tablety firmy Zebra
Tablety firmy Zebra

Specjalnie skonstruowane i dostosowane tablety, które cechują dalekosiężne technologie bezprzewodowe, elastyczne funkcje dodatkowe oraz wysoce bezpieczny, w pełni konfigurowalny system operacyjny stworzony do pracy na urządzeniach Android lub Windows 10, umożliwiają pracę na swój sposób.

Pomoc

Zapytaj eksperta

Nasz zespół ekspertów ds. rozwiązań dysponuje gruntowną wiedzą na temat branży, co pozwala nam dostarczać odpowiednie dla Twojej firmy rozwiązania w zakresie oprogramowania. Połączymy Cię z miejscowym ekspertem firmy Zebra, który pomoże Ci znaleźć rozwiązanie zaspokajające Twoje potrzeby biznesowe.

Zamów wersję demonstracyjną
Zamów wersję demonstracyjną
Dowiedz się, w jaki sposób oprogramowanie Zebra może zaspokoić potrzeby Twojej firmy.
Skontaktuj się z działem sprzedaży
Skontaktuj się z działem sprzedaży
Chcesz porozmawiać o tym, jak oprogramowanie Zebra może wpłynąć na Twoją firmę? Skontaktuj się z nami, aby zacząć.